IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Pas miratimit të Strategjisë Ndërsektoriale për Reformën në Administratën Publike dhe Planit të Veprimit, gjejmë rastin t’ju informojmë se kjo Strategji ka patur një zhvillim pozitiv të vazhdueshëm.

Strategjia kaloi në një proces vlerësimi afatmesëm me qëllim evidentimin e ecurisë së aktiviteteve dhe sfidave të hasura gjatë zbatimit të tyre. Në bazë të vlerësimit duke konsideruar raportet dhe rekomandimet ndërkombëtare mbi reformën në administratën publike, u hartua draft Plani i Ri i Aktiviteteve për periudhën 2018 - 2020.

Ky draft plan kaloi për konsultim publik ku u mirëpritën dhe u reflektuan sugjerimet nga partnerët e zhvillimit, institucionet shtetërore si dhe shoqëria civile.

Plani i aktiviteteve 2018 - 2020 i miratuar me VKM nr. 447 dt 26.07.2018  , mund të shkarkohet në linkun:  Plani i Ri i Aktiviteteve 2018-2020  si dhe Plani i Kostuar i Aktiviteteve 2018-2020