IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive
image
1
Ekselenca

SHQIPËRIA SOLIDARE

  Qeveria shqiptare përmes faqes www.e-albania.al/dhuro krijon mundësinë që çdo fond i...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
JANAR 2020
HMMEPSD
1
2
3
4
5
6

2427 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës Shkenca Shoqërore/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Logjistikë"/Shkolla e Lartë e Bashkuar e Oficerëve, specialiteti "Prapavijë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2489 - Lëvizje paralele

Specialist për Trajnimet e T.I, në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit (Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit) - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06.1.2020, ora 14:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Shkenca Shoqërore/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Elektronike/ Inxhinieri Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Teknologji Informacioni/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Ndërlidhje". Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”


2489 - Lëvizje paralele

Specialist për Trajnimet e T.I, në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit (Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit) - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06.1.2020, ora 14:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Shkenca Shoqërore/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Elektronike/ Inxhinieri Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Teknologji Informacioni/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Ndërlidhje". Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”


2489 - Lëvizje paralele

Specialist për Trajnimet e T.I, në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit (Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit) - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06.1.2020, ora 14:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Shkenca Shoqërore/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Elektronike/ Inxhinieri Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Teknologji Informacioni/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Ndërlidhje". Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”


2489 - Lëvizje paralele

Specialist për Trajnimet e T.I, në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit (Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit) - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06.1.2020, ora 14:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Shkenca Shoqërore/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Elektronike/ Inxhinieri Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Teknologji Informacioni/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Ndërlidhje". Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”


2489 - Lëvizje paralele

Specialist për Trajnimet e T.I, në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit (Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit) - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06.1.2020, ora 14:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Shkenca Shoqërore/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Elektronike/ Inxhinieri Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Teknologji Informacioni/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Ndërlidhje". Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”


2472 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.1.2020., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Bashkërendimit dhe Sigurimit të Ndihmës së Huaj, në Drejtorinë e Përgjithshme të Borxhit Publik dhe Bashkërendimit të Ndihmës së Huaj, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


2472 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.1.2020., ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Bashkërendimit dhe Sigurimit të Ndihmës së Huaj, në Drejtorinë e Përgjithshme të Borxhit Publik dhe Bashkërendimit të Ndihmës së Huaj, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


2490 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Administratën e Prefektit të Qarkut Elbasan - kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06.1.2020, ora 13:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

Ekzekutive

Elbasan, Kukës, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2492 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Analizës së Thelluar të Rasteve të Dyshimta, në Drejtorinë e Analizës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2492 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Analizës së Thelluar të Rasteve të Dyshimta, në Drejtorinë e Analizës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2491 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.1.2020., ora 14:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës së Përputhshmërisë dhe Trajnimeve, në Drejtorinë e Përputhshmërisë dhe Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave


2494 - Lëvizje paralele

Specialist (për Statistikën), në Sektorin e Ekstensionit Bujqësor Lezhë, në Agjencinë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Shkodër - Kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06.1.2020, ora 13:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

Ekzekutive

Korçë, Shkodër - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2497 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.1.2020., ora 14:30 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës Paraprake të Rasteve të Dyshimta, në Drejtorinë e Analizës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave


7

2448 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.12.2019., ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2451 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.12.2019., ora 15:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Elektronike/Inxhinieri Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Teknologji Informacioni/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Ndërlidhje". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2452 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.12.2019., ora 15:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Elektronike/ Inxhinieri Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Teknologji Informacioni/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Ndërlidhje". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2453 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.12.2019., ora 15:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Elektronike/ Inxhinieri Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Teknologji Informacioni/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Ndërlidhje". Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”


2499 - Lëvizje paralele

Specialist (për prokurimet publike) në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Avokaturën e Përgjithshme të Shtetit - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020, ora 13:00 në ambientet e Avokaturës së Shtetit, Rruga "Abdi Toptani", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


8

2498 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Analizës së Përputhshmërisë dhe Trajnimeve, në Drejtorinë e Përputhshmërisë dhe Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2020., ora 11:00 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2498 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Analizës së Përputhshmërisë dhe Trajnimeve, në Drejtorinë e Përputhshmërisë dhe Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2020., ora 11:00 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2504 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2020., ora 13:00 në ambientet e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Rruga e Durrësit 23, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe e Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rininë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


2505 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Rruga e Durrësit 23, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


2506 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 1, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit për VNM dhe VSM, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Liçensave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit


2507 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr.3, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Nxitjes së Biznesit, në Drejtorinë e Politikave të Zhvillimit Ekonomik, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


2508 - Lëvizje paralele

Kryetar i Degës Territoriale të Shërbimit Turistik, në Degët Territoriale të Shërbimit të Turizmit, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Turizmit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Turizmit, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 1, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Sociale/Shkenca Komunikimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2508 - Lëvizje paralele

Kryetar i Degës Territoriale të Shërbimit Turistik, në Degët Territoriale të Shërbimit të Turizmit, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Turizmit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Turizmit, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 1, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Sociale/Shkenca Komunikimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2508 - Lëvizje paralele

Kryetar i Degës Territoriale të Shërbimit Turistik, në Degët Territoriale të Shërbimit të Turizmit, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Turizmit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Turizmit, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 1, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Sociale/Shkenca Komunikimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2508 - Lëvizje paralele

Kryetar i Degës Territoriale të Shërbimit Turistik, në Degët Territoriale të Shërbimit të Turizmit, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Turizmit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Turizmit, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 1, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Sociale/Shkenca Komunikimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2509 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.1.2020., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Administrimit të Pronës Shtetërore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronës Publike, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


9

2473 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Rruga e Kavajës, nr. 1001,Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.1.2020., ora 14:30 në ambientet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Rruga e Kavajës, nr. 1001,Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


2473 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Rruga e Kavajës, nr. 1001,Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.1.2020., ora 14:30 në ambientet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Rruga e Kavajës, nr. 1001,Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


2474 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.01.2020., ora 12:00 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.01.2020., ora 12:30 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Rajonale Tatimore Lezhë


2474 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.01.2020., ora 12:00 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.01.2020., ora 12:30 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Rajonale Tatimore Lezhë


2477 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Zbatimit të Politikave dhe Administrimit të Ndihmës Parësore, në Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas


2477 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Zbatimit të Politikave dhe Administrimit të Ndihmës Parësore, në Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas


2479 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.1.2020., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Standardeve të Ofrimit të Shërbimeve të Ndihmës Juridike, në Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas


2479 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.1.2020., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Standardeve të Ofrimit të Shërbimeve të Ndihmës Juridike, në Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas


2511 - Lëvizje paralele

Inspektor i Parë në Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve - kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.01.2020., ora 11:00 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


10

2461 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Marrëdhënie Ndërkombëtare/Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Politike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2462 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2463 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Elektronike/ Inxhinieri Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Teknologji Informacioni/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Ndërlidhje". Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”


2514 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.1.2020, ora 12:00 në ambientet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr.3, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


11
12
13

2427 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 6.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës Shkenca Shoqërore/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Logjistikë"/Shkolla e Lartë e Bashkuar e Oficerëve, specialiteti "Prapavijë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2459 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/ Shkenca Natyrore/ Shkenca Inxhinierike/ Shkenca Juridike/ Shkenca Mjedisore/ Shkenca Sociale" (me përjashtim të diplomave në profilin "Mësuesi" dhe "Agronomi e Përgjithshme"), niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2468 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike/Zootekni", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2470 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2471 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Mekanike/Inxhinieri Agrare, profili Agromekanizim/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti Tanke për Teknikë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2478 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2020, ora 15:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës, Arkivit dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas


2478 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2020, ora 15:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës, Arkivit dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas


2481 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2020., ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim


2481 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2020., ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim


2484 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2020., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve Mbështetëse dhe Mbikëqyrjes Shtetërore, në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar


2484 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2020., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve Mbështetëse dhe Mbikëqyrjes Shtetërore, në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar


2486 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2020., ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


2486 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.1.2020., ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse në Agjencinë Kombëtare të Diasporës


14
15

2482 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 15.01.2020., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.01.2020., ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Kapiten i Kapitenerisë së Portit Sarandë, në Kapiteneritë e Porteve dhe Kontrollin Shtetëror Portual, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare


2482 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 15.01.2020., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.01.2020., ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Kapiten i Kapitenerisë së Portit Sarandë, në Kapiteneritë e Porteve dhe Kontrollin Shtetëror Portual, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare


16

2526 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Planifikimit të Transportit, në Institutin e Transportit- Kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.1.2020, ora 11:00 në ambientet e Institutit të Transportit, Rruga Kavajës, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Mekanike/Inxhinieri Ndërtimi", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


17

2461 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Marrëdhënie Ndërkombëtare/Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Politike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2462 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2463 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Elektronike/ Inxhinieri Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Teknologji Informacioni/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Ndërlidhje". Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”


2476 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/ Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2487 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Tiranë, Lezhë, Shkodër, Korçë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2516 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Huamarrjes në Tregun e Brendshëm, në Drejtorinë e Huamarrjes, në Drejtorinë e Përgjithshme të Borxhit Publik dhe Bashkërendimit të Ndihmës së Huaj, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020, ora 10:00 në ambientet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr.3, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2519 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve për Marketimin e Turizmit, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Turizmit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Turizmit, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 1, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2524 - Lëvizje paralele

Drejtor i Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë - kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020, ora 12:00 në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Sheshi Skënderbej 2, nr. 1000, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike/ Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2524 - Lëvizje paralele

Drejtor i Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Lushnje - kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020, ora 12:30 në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Sheshi Skënderbej 2, nr. 1000, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike/ Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2527 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Çertifikimit, në Entin Shtetëror të Farërave dhe Fidanëve - Kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020, ora 10:0 në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Sheshi Skënderbej 2, nr. 1000, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2527 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Çertifikimit, në Entin Shtetëror të Farërave dhe Fidanëve - Kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020, ora 10:00 në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Sheshi Skënderbej 2, nr. 1000, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2529 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Riskut dhe Mbrojtjes së Burimeve Ujore, në Drejtorinë e Menaxhimit të Performancës, në Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore - kategoria III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020, ora 11:00 në ambientet e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Bulevardi Zhan D’Ark, 1010, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Hidroteknike/ Inxhinieri Mjedisi/ Inxhinieri Ndërtimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2530 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 1, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Lejeve dhe Liçencave në Fushën e Mjedisit, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Liçencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit


18
19
20

2459 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/ Shkenca Natyrore/ Shkenca Inxhinierike/ Shkenca Juridike/ Shkenca Mjedisore/ Shkenca Sociale" (me përjashtim të diplomave në profilin "Mësuesi" dhe "Agronomi e Përgjithshme"), niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2468 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike/Zootekni", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2470 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2471 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Mekanike/Inxhinieri Agrare, profili Agromekanizim/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti Tanke për Teknikë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2491 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.1.2020., ora 12:30 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës së Përputhshmërisë dhe Trajnimeve, në Drejtorinë e Përputhshmërisë dhe Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave


2491 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.1.2020., ora 12:30 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës së Përputhshmërisë dhe Trajnimeve, në Drejtorinë e Përputhshmërisë dhe Teknologjisë së Informacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave


2497 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës Paraprake të Rasteve të Dyshimta, në Drejtorinë e Analizës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave


2497 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizës Paraprake të Rasteve të Dyshimta, në Drejtorinë e Analizës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave


2502 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.1.2020., ora 10:30 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë Juridike dhe të Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave


2502 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.
B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.1.2020., ora 10:30 në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Blv "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë Juridike dhe të Marrëdhënieve me Jashtë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave


21

2500 - Ngritje në detyrë

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.01.2020, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.01.2020, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Sekretar i Përgjithshëm, në Administratën e Prefektit të Qarkut Durrës


2500 - Ngritje në detyrë

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.01.2020, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.01.2020, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Sekretar i Përgjithshëm, në Administratën e Prefektit të Qarkut Durrës


2501 - Ngritje në detyrë

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.01.2020, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.01.2020, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Sekretar i Përgjithshëm, në Administratën e Prefektit të Qarkut Lezhë


2501 - Ngritje në detyrë

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.01.2020, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.01.2020, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Sekretar i Përgjithshëm, në Administratën e Prefektit të Qarkut Lezhë


2503 - Ngritje në detyrë

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.01.2020, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.01.2020, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Sekretar i Përgjithshëm në Administratën e Prefektit të Qarkut Kukës


2503 - Ngritje në detyrë

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.01.2020, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.01.2020, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Sekretar i Përgjithshëm në Administratën e Prefektit të Qarkut Kukës


22
23

2485 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/ Shkenca Juridike/ Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2512 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.1.2020., ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Antikorrupsionit dhe Standardeve Profesionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave


2512 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.1.2020., ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Antikorrupsionit dhe Standardeve Profesionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave


2512 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.1.2020., ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Antikorrupsionit dhe Standardeve Profesionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave


2512 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.1.2020., ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Antikorrupsionit dhe Standardeve Profesionale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave


2531 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Shpenzimeve Nacionale, në Degën e Thesarit Tiranë - kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.1.2020, ora 10:30 në ambientet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr.3, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2531 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Shpenzimeve Vendore, në Degën e Thesarit Tiranë - kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.1.2020, ora 11:00 në ambientet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr.3, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2531 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Marrëdhënieve me Bankat, në Degën e Thesarit Tiranë - kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.1.2020, ora 11:30 në ambientet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr.3, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2532 - Lëvizje paralele

Specialist në Degën e Thesarit Fier - kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.1.2020, ora 10:00 në ambientet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr.3, Tiranë.

Ekzekutive

Lushnje, Fier, Berat, Skrapar, Kuçovë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2534 - Lëvizje paralele

Specialist në Degën e Thesarit Mirditë - kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.1.2020, ora 11:30 në ambientet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr.3, Tiranë.

Ekzekutive

Has, Mat, Mirditë, Pukë, Kukës - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2535 - Lëvizje paralele

Specialist në Degën e Thesarit Pogradec - Kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.1.2020, ora 12:30 në ambientet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr.3, Tiranë.

Ekzekutive

Durrës, Elbasan, Peqin, Pogradec, Korçë, Krujë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2535 - Lëvizje paralele

Specialist në Degën e Thesarit Pogradec - Kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.1.2020, ora 12:30 në ambientet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr.3, Tiranë.

Ekzekutive

Durrës, Elbasan, Peqin, Pogradec, Korçë, Krujë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


24

2489 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Shkenca Shoqërore/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Elektronike/ Inxhinieri Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Teknologji Informacioni/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Ndërlidhje". Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”


2476 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/ Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2487 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Tiranë, Lezhë, Shkodër, Korçë - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2488 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Farmaci", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2490 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Elbasan, Kukës, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2537 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Shërbimit Veterinar Berat (Skrapar), në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Elbasan - kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.1.2020, ora 10:00 në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Sheshi Skënderbej 2, nr. 1000, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër, Elbasan, Vlorë - Lloji i diplomës "Mjekësi Veterinare", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2538 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimit Veterinar Tiranë, në Agjencinë Rajonale të Shërbimit Veteriner dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.1.2020, ora 11:00 në ambientet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Sheshi Skënderbej 2, nr. 1000, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Mjekësi Veterinare", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


25
26
27

2492 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.2.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2493 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.2.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Tiranë, Shkodër - Lloji i diplomës "Mbrojtje Bimësh", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2494 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.2.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Korçë, Shkodër - Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2496 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.2.2020., ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Korçë, Lushnjë, Shkodër - Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2505 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.1.2020., ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


2505 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.1.2020., ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


2506 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 10:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.1.2020., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit për VNM dhe VSM, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Liçensave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit


2506 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 10:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.1.2020., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit për VNM dhe VSM, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Liçensave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit


2507 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Nxitjes së Biznesit, në Drejtorinë e Politikave të Zhvillimit Ekonomik, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


2507 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Nxitjes së Biznesit, në Drejtorinë e Politikave të Zhvillimit Ekonomik, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Zhvillimit Ekonomik dhe Punësimit, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


2520 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.1.2020., ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve


2520 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.1.2020., ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve


28
29
30

2485 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/ Shkenca Juridike/ Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2508 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.2.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Sociale/Shkenca Komunikimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2511 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.2.2020., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2514 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.2.2020., ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2515 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.1.2020., ora 14:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.2.2020., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Hidroteknike/ Inxhinieri Mjedisi/ Inxhinieri Ndërtimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


31

2489 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Kompjuterike/Shkenca Shoqërore/Informatikë/Informatikë Ekonomike/Inxhinieri Elektronike/ Inxhinieri Informatike/Inxhinieri Telekomunikacioni/Teknologji Informacioni/Teknologji Informacioni dhe Komunikimi/Akademia e Forcave Tokësore, specialiteti "Ndërlidhje". Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”


2488 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Farmaci", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2490 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.1.2020., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.1.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Elbasan, Kukës, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Bachelor"


2510 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.2.2020., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Informatikë/Teknologji Informacioni/Inxhinieri Informatike”, niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2513 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.1.2020., ora 12:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.2.2020., ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Mjedisi/ Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


info@dap.gov.al

+355 4 2250488

Adresa

Këshilli i Ministrave
Departamenti i Administratës Publike
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"
Nr. 1
Sheshi "Nënë Tereza"
Tiranë
Tiranë