IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive

SHPALLJE PËR PRANIM TË DREJTPËRDREJTË NË TRUPËN E …

SHPALLJE PËR PRANIM TË DREJTPËRDREJTË NË TRUPËN E NËPUNËSVE CIVILË TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES (TND) Në zbatim të neneve 27 dhe 29, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar...

FUSHA E NJOHURIVE PËR VLERËSIMIN PERIODIK TË NËPUN…

Testimi për vlerësimin periodik për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë do të bazohet në njohuritë mbi zhvillimet më të fundit në çështjet e integrimit evropian dhe menaxhimit të projekteve.Shkarko...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
SHTATOR 2016
HMMEPSD
1

957 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.9.2016., ora 12:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Inspektimit të Institucioneve të Varësisë dhe Profesioneve të Lira, në Drejtorinë e Inspektimit të Institucioneve të Varësisë dhe të Profesioneve të Lira, në Drejtorinë e Përgjithshme e Planifikimit Strategjik d he Inspektimit të Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë


988 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.


B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.9.2016, ora 11:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Inovacionit dhe Regjistrit të Lejeve/Licencave/Autorizimeve, në Drejtorinë e Inovacionit dhe Regjistrave, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


988 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.


B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.9.2016, ora 11:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Inovacionit dhe Regjistrit të Lejeve/Licencave/Autorizimeve, në Drejtorinë e Inovacionit dhe Regjistrave, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


989 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Inovacionit dhe Regjistrit të Biznesit, në Drejtorinë e Inovacionit dhe Regjistrave, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


989 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Inovacionit dhe Regjistrit të Biznesit, në Drejtorinë e Inovacionit dhe Regjistrave, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


990 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


990 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


991 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Regjistrimit të Biznesit, në Drejtorinë e Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


991 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 1.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Regjistrimit të Biznesit, në Drejtorinë e Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


1011 - Ngritje në detyrë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


1011 - Ngritje në detyrë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Regjistrimit të Biznesit dhe Lejeve/Licencave/Autorizimeve, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


958 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.9.2016, ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Inspektimit të Çështjeve të Pronësisë, në Drejtorinë e Inspektimit të Institucioneve të Varësisë dhe të Profesioneve të Lira, në Drejtorinë e Përgjithshme të Planifikimit Strategjik dhe Inspektimit të Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë


955 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.9.2016, ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Inspektor në Sektorin e Inspektimit dhe Organizimit Gjyqësor, në Drejtorinë e Inspektimit Gjyqësor dhe Prokurorisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Planifikimit Strategjik dhe Inspektimit të Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë


2

925 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 2.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Ekspert Antropolog Ligjor në Sektorin e Ekspertizës Mjeko-Ligjore dhe Kërkimit Shkencor, në Institutin e Mjekësisë Ligjore


1004 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 2.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gazetari/Gjuhë-Letërsi ", niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1001 - Lëvizje paralele

Inspektor në Inspektoratin Shtetëror të Ujërave në nivel Qëndror - Kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”. Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”


1035 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikave dhe Zhvillimit ElektroEnergjetik, në Drejtorinë e Politikave dhe Zhvillimit ElektroEnergjetik, në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Hidroteknike/Mekanike/Mjedisore/Elektrike. Niveli mininal i diplomës "Master Shkencor".


1003 - Lëvizje paralele

Inspektor në Degën Rajonale Tiranë, në Inspektoratin Shtetëror të Ujërave - Kategoria: IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike/Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


3
4
5

1028 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator, në Drejtorinë e Zhvillimit Vendor dhe Rajonal, në Njësinë e Pranifikimit Strategjik dhe Zhvillimit, në Departamentin e Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri


1028 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator, në Drejtorinë e Zhvillimit Vendor dhe Rajonal, në Njësinë e Pranifikimit Strategjik dhe Zhvillimit, në Departamentin e Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri


1027 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator, në Drejtorinë e Zhvillimit Vendor dhe Rajonal, në Njësinë e Pranifikimit Strategjik dhe Zhvillimit, në Departamentin e Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri


1027 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator, në Drejtorinë e Zhvillimit Vendor dhe Rajonal, në Njësinë e Pranifikimit Strategjik dhe Zhvillimit, në Departamentin e Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri


925 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 2.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Ekspert Antropolog Ligjor në Sektorin e Ekspertizës Mjeko-Ligjore dhe Kërkimit Shkencor, në Institutin e Mjekësisë Ligjore


1004 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 2.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gazetari/Gjuhë-Letërsi ", niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1039 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit, në Drejtorinë Juridike dhe të Monitorimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.9.2016, ora 13:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1044 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Sekretariatit Teknik, në Departamentin e Inovacionit dhe Mirëqeverisjes, në Kryeministri


1023 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator, në Drejtorinë e e Financimit të Prioriteteve dhe Programeve, në Njësinë e Programimit të Financimeve, në Departamentin e Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri


1023 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator, në Drejtorinë e e Financimit të Prioriteteve dhe Programeve, në Njësinë e Programimit të Financimeve, në Departamentin e Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri


1024 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator, në Drejtorinë e e Financimit të Prioriteteve dhe Programeve, në Njësinë e Programimit të Financimeve, në Departamentin e Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri


1024 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 5.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator, në Drejtorinë e e Financimit të Prioriteteve dhe Programeve, në Njësinë e Programimit të Financimeve, në Departamentin e Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri


6

918 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 6.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Navigacion/Inxhinieri Navale. Niveli miminal i diplomës Bachelor.


910 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 06.09.2016, ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Navigacion/Inxhinieri Navale. Niveli miminal i diplomës Master Profesional.


911 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 6.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


919 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 6.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Inxhinieri Kimike/ Inxhinieri Mjedisi. Niveli miminal i diplomës Master Profesional.


7

962 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit Juridik, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare


962 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit Juridik, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare


951 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Shtetëror Portual, në Kapiteneritë e Porteve dhe Kontrollit Shtetëror Portual, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare


951 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 7.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit Shtetëror Portual, në Kapiteneritë e Porteve dhe Kontrollit Shtetëror Portual, në Drejtorinë e Përgjithshme Detare


8

1036 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban, Prefekti i Qarkut Gjirokastër


1010 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Prefekti i Qarkut Berat


961 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator në Njësinë për Mbështetjen e Investimeve Strategjike të Biznesit, në Departamentin e Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri


961 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator në Njësinë për Mbështetjen e Investimeve Strategjike të Biznesit, në Departamentin e Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri


960 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 8.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator, në Njësinë e Kërkimit dhe Zhvillimit të Politikave, në Departamentin e Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri


960 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 8.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Koordinator, në Njësinë e Kërkimit dhe Zhvillimit të Politikave, në Departamentin e Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri


1009 - Lëvizje paralele

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban, Prefekti i Qarkut Fier


9

918 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 6.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Navigacion/Inxhinieri Navale. Niveli miminal i diplomës Bachelor.


939 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 9.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike". Niveli minimal i diplomës "Gradë Shkencore Doktor".


985 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Zhvillimit Urban, në Administratën e Prefektit të Qarkut Berat - kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


985 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Zhvillimit Urban, në Administratën e Prefektit të Qarkut Korçë - kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


910 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 06.09.2016, ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Navigacion/Inxhinieri Navale. Niveli miminal i diplomës Master Profesional.


911 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 6.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


919 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 6.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës Inxhinieri Kimike/ Inxhinieri Mjedisi. Niveli miminal i diplomës Master Profesional.


937 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 9.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike", niveli minimal i diplomës " Master Shkencor".


938 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 9.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


983 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Fier- kategoria IV-b

ntervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


983 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Fier- kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


984 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Zhvillimit Urban, në Administratën e Prefektit të Qarkut Lezhë - kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


982 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Dibër- kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


982 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Lezhë- kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1030 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë- kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016., ora 9:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1030 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, në Administratën e Prefektit të Qarkut Tiranë- kategoria IV-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.9.2016., ora 9:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


10
11
12
13

939 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 9.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike". Niveli minimal i diplomës "Gradë Shkencore Doktor".


937 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 9.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike", niveli minimal i diplomës " Master Shkencor".


938 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 9.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Sallës Europa, Godina e Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


954 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


992 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Marrëdhënie Ndërkombëtare". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


993 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.9.2016, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


994 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.9.2016, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Gjeologji-Miniera". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1100 - Lëvizje paralele

Doganier Klasifikim//Vlerësim/Kontroll Fizik, në Zyrën e Operacioneve Doganore, në Degën Doganore Kapshticë - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë. Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1100 - Lëvizje paralele

Doganier Klasifikimi//Vlerësim/Kontroll Fizik, në Sektorin Doganor Porto Romano, në Degën Doganore Durrës - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë. Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1100 - Lëvizje paralele

Doganier Akcize/Regjimi/Preferenca/Përjashtime në Zyrën e Regjimeve dhe Akcizës, në Degën Doganore Peshkopi (Bllatë) - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë. Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1100 - Lëvizje paralele

Doganier Klasifikimi//Vlerësim/Kontroll Fizik - në Zyrën e Operacioneve Doganore, në Degën Doganore Qafë -Thanë- kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë. Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1101 - Lëvizje paralele

Asistent Laborant në Sektorin e Analizave, në Drejtorinë e Laboratorit Doganor, në Departamentin Teknik, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 13.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


14

981 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.9.2016., ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Prefekti i Qarkut Fier


921 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor


921 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor


1032 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit Juridik dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve Mbështetëse dhe Mbikqyerjes Shtetërore, në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar


1032 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit Juridik dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve Mbështetëse dhe Mbikqyerjes Shtetërore, në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar


15

956 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Inspektor në Sektorin e Inspektimit dhe Organizimit Gjyqësor, në Drejtorinë e Inspektimit Gjyqësor dhe Prokurorisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Planifikimit Strategjik dhe Inspektimit të Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë


956 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Inspektor në Sektorin e Inspektimit dhe Organizimit Gjyqësor, në Drejtorinë e Inspektimit Gjyqësor dhe Prokurorisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Planifikimit Strategjik dhe Inspektimit të Çështjeve të Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë


1019 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 15.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Mbledhjes së Borxhit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


1019 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 15.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Mbledhjes së Borxhit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve


976 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.9.2016, ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban, Prefekti i Qarkut Durrës


16

954 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


992 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Marrëdhënie Ndërkombëtare". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


993 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.9.2016, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


994 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.9.2016, ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Gjeologji-Miniera". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


967 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


968 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


1022 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.9.2016. ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1021 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


969 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


17
18
19

1022 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.9.2016. ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1021 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


959 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Publikun, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë


959 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 19.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Publikun, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë


1057 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, në degën Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Durrës - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Inspektor në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Qarku Durrës - Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1061 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OJSH dhe Operatorëve të Biznesit, në Degën Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Tiranë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Godines Inovacioni, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Inspektor në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Qarku Tiranë - Lloji i diplomës "Biologji-Kimi/Bioteknologji/Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Shkencat Ushqimore/Inxhinieri Kimike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1061 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OJSH dhe Operatorëve të Biznesit, në Degën Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Tiranë - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Godines Inovacioni, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Inspektor në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Qarku Tiranë - Lloji i diplomës "Biologji-Kimi/Bioteknologji/Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Shkencat Ushqimore/Inxhinieri Kimike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1062 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Inspektimit të Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë me OJSH dhe Operatorëve të Biznesit, në degën rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Berat - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godines Inovacioni, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Inspektor në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Qarku Berat, Gjirokastër, Vlorë, Fier - Lloji i diplomës "Biologji-Kimi/Bioteknologji/Kimi Ushqimore/Inxhinieri Kimike/Shkencat e Ushqimit/Teknologji". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1064 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Kontrollit në Pikat e Inspektimit Kufitar, në degën Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Gjirokastër - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Inspektor në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Qarku Gjirokastër, Korçë - Lloji i diplomës "Veterinari". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


20

1002 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.9.2016., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike/Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1034 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.9.2016., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Informatike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1003 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.9.2016., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike/Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


967 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


968 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


969 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1001 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.9.2016, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”. Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”


1102 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.9.2016., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.9.2016., ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Procedurave të Rekrutimit, në Drejtorinë e Politikave të Rekrutimit të Administratës Publike, në Departamentin e Administratës Publike


1102 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.9.2016., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.9.2016., ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Procedurave të Rekrutimit, në Drejtorinë e Politikave të Rekrutimit të Administratës Publike, në Departamentin e Administratës Publike


21

1017 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit IPA I-II, në Zyrën (Drejtorinë) Mbështetëse ZKA, në Ministrinë e Financave


1017 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit IPA I-II, në Zyrën (Drejtorinë) Mbështetëse ZKA, në Ministrinë e Financave


1067 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.9.2016, ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve të Brendshme, në degën Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Lezhë


1018 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit IPARD, në Zyrën (Drejtorinë) Mbështetëse ZKA, në Ministrinë e Financave


1018 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit IPARD, në Zyrën (Drejtorinë) Mbështetëse ZKA, në Ministrinë e Financave


1018 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.9.2016., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit IPARD, në Zyrën (Drejtorinë) Mbështetëse ZKA, në Ministrinë e Financave


1018 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.9.2016., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit IPARD, në Zyrën (Drejtorinë) Mbështetëse ZKA, në Ministrinë e Financave


1068 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.9.2016, ora 11:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve të Brendshme, në degën rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Dibër


22

1006 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave, Prefekti i Qarkut Shkodër


1006 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit, Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave, Prefekti i Qarkut Shkodër


1008 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit, Përballimit të Emergjencave, Prefekti i Qarkut Gjirokastër


1008 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Planifikimit, Përballimit të Emergjencave, Prefekti i Qarkut Gjirokastër


1009 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban, Prefekti i Qarkut Fier


1009 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban, Prefekti i Qarkut Fier


1015 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Funksional të Sistemit, në Drejtorinë e Procesimit të Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit, në Ministrinë e Financave


1015 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Funksional të Sistemit, në Drejtorinë e Procesimit të Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit, në Ministrinë e Financave


1016 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.9.2016, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Dokumentacionit, në Drejtorinë e Drejtimit të Pronës Publike, në Ministrinë e Financave


1016 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.9.2016, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Dokumentacionit, në Drejtorinë e Drejtimit të Pronës Publike, në Ministrinë e Financave


1020 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Mbështetjes Funskionale, në Drejtorinë e Procesimit të Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit, në Ministrinë e Financave


1020 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Mbështetjes Funskionale, në Drejtorinë e Procesimit të Biznesit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit, në Ministrinë e Financave


23

1002 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.9.2016., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike/Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1034 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.9.2016., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Informatike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


1003 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.9.2016., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike/Inxhinierike". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1082 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Diasporës dhe Minoriteteve, në Drejtorinë e Arsimit Parauniversitar, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave Arsimore dhe Planifikimit Strategjik, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.9.2016, ora 12:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Mësuesi/Shkenca Politike/Shkenca Juridike/Shkenca Sociale". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1093 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Diasporës dhe Minoriteteve, në Drejtorinë e Arsimit Parauniversitar, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave Arsimore dhe Planifikimit Strategjik, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.9.2016, ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1001 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.9.2016, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”. Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”


1081 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kërkimit Shkencor, në Drejtorinë e Arsimit të Lartë dhe Shkencës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave Arsimore dhe Planifikimit Strategjik, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.9.2016, ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale/Shkenca Inxhinierike/Shkencat e Jetës". Niveli i diplomës "Master Shkencor".


1081 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kërkimit Shkencor, në Drejtorinë e Arsimit të Lartë dhe Shkencës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave Arsimore dhe Planifikimit Strategjik, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.9.2016, ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale/Shkenca Inxhinierike/Shkencat e Jetës". Niveli i diplomës "Master Shkencor".


1081 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikave dhe Cilësisë, në Drejtorinë e Arsimit të Lartë dhe Shkencës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave Arsimore dhe Planifikimit Strategjik, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.9.2016, ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale/Shkenca Inxhinierike/Shkencat e Jetës". Niveli i diplomës "Master Shkencor".


1081 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Njohjes së Diplomave, në Drejtorinë e Arsimit të Lartë dhe Shkencës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave Arsimore dhe Planifikimit Strategjik, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.9.2016, ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale/Shkenca Inxhinierike/Shkencat e Jetës". Niveli i diplomës "Master Shkencor".


24
25
26

927 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Zv/Drejtor i Përgjithshëm/Drejtor i Drejtorisë së Sigurimit të Cilësisë dhe Parapaketimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë


927 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Zv/Drejtor i Përgjithshëm/Drejtor i Drejtorisë së Sigurimit të Cilësisë dhe Parapaketimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë


1108 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 11:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Autoritetin Rrugor Shqiptar


1109 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 12:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Arkiv-Protokollit, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme, në Autoritetin Rrugor Shqiptar


1089 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse në Zyrë Arsimore Mat - Kategoria: IV-c

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Shkodër, Kurbin, Tropojë, Has, Mat, Mirditë - Lloji i diplomës "Shkenca ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1045 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, në Drejtorinë Juridike, Prokurimit, Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, në Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve në Nivel Qëndror


1045 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, në Drejtorinë Juridike, Prokurimit, Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, në Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve në Nivel Qëndror


1046 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Inspektimit Mjedisor, në Degën Rajonale të Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve Elbasan


1046 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Inspektimit Mjedisor, në Degën Rajonale të Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve Elbasan


1049 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Inspektimit Mjedisor, në Degën Rajonale të Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve Vlorë


1049 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Inspektimit Mjedisor, në Degën Rajonale të Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve Vlorë


1099 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve në Nivel Qendror


1099 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve në Nivel Qendror


1047 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Kryeinspektor i Degës Rajonale Dibër, në Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve


1047 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 26.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Kryeinspektor i Degës Rajonale Dibër, në Inspektoriatin Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve


27

982 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1040 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1030 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


983 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


984 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


985 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1041 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


986 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkolla Ushtarake ose e Policisë / Shkenca Inxhinierike/ Shkenca Juridike ". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


28

980 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.9.2016., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Prefekti i Qarkut Dibër


980 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.9.2016., ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Prefekti i Qarkut Dibër


981 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Prefekti i Qarkut Fier


981 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Prefekti i Qarkut Fier


977 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 28.09.2016, ora 11:00 në ambientet e Godines se Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godines se Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Prefekti i Qarkut Korçë


977 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 28.09.2016, ora 11:00 në ambientet e Godines se Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godines se Inovacionit, Rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit të Kompetencave Vendore dhe Funksioneve të Deleguara, Prefekti i Qarkut Korçë


1114 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.9.2016, ora 10:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Arkivit Shtetëror të Sistemit Gjyqësor


1118 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.9.2016, ora 14:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Financës, në Drejtorië e Financës dhe Shërbimeve, në Agjencinë Kombëtare të Turizmit


29

975 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Prefekti i Qarkut Durrës


975 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.9.2016., ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Prefekti i Qarkut Durrës


976 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban, Prefekti i Qarkut Durrës


976 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.9.2016., ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.9.2016., ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Zhvillimit Urban, Prefekti i Qarkut Durrës


1121 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 29.9.2016., ora 13:00 në ambjentet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektori të Financës, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


30

1122 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin Sintezë të Llogarive Kombëtare, në Drejtorinë e Llogarive Kombëtare, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

LLoji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Statistikë". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1122 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Llogarive Kombëtare të Administratës Publike Qendrore e Rajonale, në Drejtorinë e Llogarive Kombëtare, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 10:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

LLoji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Statistikë". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1122 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Çmimeve, në Drejtorinë e Statistikave Ekonomike, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

LLoji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Statistikë". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1123 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Metodologjisë, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

LLoji i diplomës "Matematikë". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1123 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Metodologjisë, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në Institutin e Statistikave - Kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

LLoji i diplomës "Matematikë". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


982 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1040 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1030 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


983 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


984 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 10:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


985 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 11:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


1041 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 12:00 në ambientet e Godinës Inovacioni, rruga "Papa Gjon Pali II", Nr. 3, (Ish Ministria e Integrimit), Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


986 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 27.9.2016, ora 14:00 në ambientet e Godinës "Iliria", ish Kinoklubi në Qytetin Studenti, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 30.9.2016, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkolla Ushtarake ose e Policisë / Shkenca Inxhinierike/ Shkenca Juridike ". Niveli minimal i diplomës "Bachelor".


HISTORI SUKSESI

Aplikantët ndajnë eksperiencën e tyre personale si fitues në proçeset e konkurimit ku ata kanë marrë pjesë. Ky seksion i dedikohet pikërisht historive të suksesit, duke publikuar herë pas herë eksperiencat dhe përshtypjet e aplikantëve.

Më Shumë

Artemis Nuholli
Universiteti i Tiranës - Tiranë

Keida Meta

"Eksperienca ime në shërbimin civil ka filluar me emërimin në pozicionin e Drejtorit të Burimeve Njerëzore pranë Këshillit të Qarkut Durrës. Si drejtuese e njësisë së BNJ munda të perceptoja se me zbatimin e ligjit të ri “Për nëpunësin civil” (prej shkurtit 2014) po vendoseshin standarde të reja në menaxhimin e burimeve njerëzore në administratën publike. Tanimë, parimet e meritokracisë dhe profesionalizmit në rekrutimin në shërbimin civil, po merrnin formë. "
Erald Delilaj
Universiteti Bujqesor i Tiranës - Tiranë

Llambro Dhima

"Kam konkuruar disa herë, në procedura të ndryshme dhe jam shpallur fitues. Kjo më bëri të besoj që sa herë konkuroja, nëse isha i pergatitur, do të fitoja. Ishte një eksperiencë shumë positive, e cila realisht më bëri të besoj në aftësitë e mia por edhe në vlerësimin e paanshëm institucional. Falë kësaj, jam tejet i motivuar për të dhënë gjithçka mundem në punën time të përditshme dhe për të kontribuar maksimalisht."
Bjona Ziaj
Universiteti i Tiranës - Tiranë

Daniela Ndrejaj

"Eksperienca në punë është shumë e mire dhe e vlefshme, pasi cdo ditë po më kthehet investimi i studimeve të mia në shkencat ekonomike . Më motivon mundësia që më është dhënë për të punuar në profesion, sfida për të punuar cdo ditë me seriozitet. Puna e cdo dite si dhe trajnimet e vazhdueshme që na mundesohen, me ndihmojne shumë për t'u rritur cdo ditë e më tepër profesionalisht."
Ti Je Historia e Suksesit
Apliko Tani!

Ti Je Historia e Suksesit

Administrata publike ka nevojë për individë të kualifikuar, të cilët me cilësitë profesionale dhe pasionin e tyre për punën, të kthehen në promotorë të një reforme thelbësore për shtetin shqiptar. Nëse ke dëshirë të bëhesh edhe ti pjesë e shërbimit civil, procesi është i hapur për të gjithë dhe përzgjedhja bëhet mbi bazën e parimeve meritokratike. Apliko Tani për të qënë edhe ti pjesë e Historive të Suksesit
Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Përgjigje mbi pyetjet më të shpeshta

Si të bëhem pjesë e shërbimit civil?

Aplikimet për vendet e lira në shërbimin civil, për pozicionet e lira në institucionet e administratës shtetërore, pra në Kryeministri, ministritë e linjës dhe institucionet e tyre të varësisë, bëhen online nëpërmjet faqes zyrtare të Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al Për të aplikuar, duhet të krijosh një llogari personale dhe të ngarkosh të gjithë dokumentacionin që kërkohet. http://hrm.gov.al/Regjistrohu.aspx

Çfarë dokumentacioni më duhet për të aplikuar?

Nëse nuk ke statusin e nëpunësit civil dhe po aplikon për t’u bërë pjesë e shërbimit civil , të duhen dokumentat e mëposhtme: Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezimemanuale/ 60jeteshkrimistandard Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit; Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); Fotokopje të letërnjoftimit (ID); Vërtetim të gjendjes shëndetësore; Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore; Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Jam diplomuar por nuk kam marrë ende kartonin e diplomës. Si të veproj?

Nëse i ke përmbushur të gjitha detyrimet ndaj universitetit përkatës për t’u pajisur me diplomë, përfshirë edhe mbrojtjen e temës por të mungon kartoni, mund të aplikosh nëpërmjet një vërtëtimi të lëshuar nga universiteti. Ky vërtëtim duhet të përmbajë listën e notave dhe arsyetimin përkatës i cili provon se je diplomuar dhe vërtetimi lëshohet për efekt mospajisje me karton.

Diploma ime është lëshuar nga një universitet i huaj. Pranohet?

Që të mund të aplikosh duhet të kesh njëhsuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit diplomën e huaj.

Kam harruar fjalëkalimin e llogarisë personale. Çfarë të bëj?

Në faqen e Departamentit, duke klikuar mbi Identifikohu/Regjistrohu, ke mundësi të klikosh mbi një link i cili të udhëzon mbi hapat që duhet të ndjekësh në rast se ke harruar fjalëkalimin. http://hrm.gov.al/identifikohu.aspx

Për cilat fusha studimi do të jenë vendet vakante?

Per vitin e 2016 planifikohet të shpallen mbi 1121 vende të lira për mbi 20 fusha të ndryshme për të cilat do të ketë procedura aplikimi si Shkenca Ekonomike / Kompjuterike / Juridike / Sociale / Shoqërore / Biologjike / Edukimi / Mjedisore / Inxhinierike, Agronomi, Arkitekture, Arkeologji & Restaurime, Mësuesi, HistoriFilologji, Veterinari, Kimi, Arte të Bukura, etj.

Une kam patur statusin e nëpunësit civil por kam dhënë dorëheqjen para pak kohe. Mund të aplikoj për lëvizje paralele ose ngritje në detyrë?

Sipas legjislacionit, nëse ke dhënë dorëheqjen pas datës 29 Janar, 2015, e ruan statusin e nëpunësit civil deri në 2 vite pas dorëheqjes. Kjo të lejon që të aplikosh për lëvizje paralele ose ngritje në detyrë.

Kur janë afatet për të aplikuar?

Çdo njoftim për vendet vakante ka afate të caktuara. Të gjitha këto detaje janë pjesë e çdo Shpallje dhe duke klikuar mbi shpalljen që të intereson do të shohësh afatet.

Unë nuk kam librezë pune por kam eksperiencë profesionale. Çfarë dokumentash duhet të ngarkoj në sistem?

Nëse nuk ke librezë pune, por pozicioni për të cilin po aplikon ka kriter eksperiencën, të duhen vërtetimet përkatëse nga punëmarrësi. Ky vërtetim duhet të jetë i firmosur nga drejtuesi i institucionit/kompanisë/organizatës, etj, si edhe të ketë vulën përkatëse.

Si mund te përgatitem për provimin me shkrim? Ku do të bazohen pyetjet?

Çdo shpallje e publikuar në faqen e Departamentit të Administratës Publike ka një pikë të posaçme (pika 2.4) ‘FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA’. Këtu do të gjesh të gjitha të dhënat që do të duhen me qëllim që të përgatitesh për testimin me shkrim dhe intervistën me gojë.

Ku mund ta gjej legjislacionin mbi Shërbimin Civil?

Legjislacionin mbi shërbimin civil e gjeni në faqen zyrtare te DAPhttp:// dap.gov.al/legjislacioni/persherbimincivil

Unë aplikoj për herë të parë dhe nuk kam statusin e nëpunësit civil. Si vlerësohet testimi me shkrim?

Testimi për aplikantët që konkurojnë për një vend në nivel specialist nga jashtë shërbimit civil ka në total 60 pikë të shpërndara në varësi të numrit të pyetjeve. Vlerësimi i testimit bëhet nëpërmjet një sistemi të automatizuar, pra procesi i vlerësimit është elektronik dhe cdo kandidat ka një barkod të vecantë.

Po intervista me gojë?

Intervista e strukturuar me gojë vlerësohet me deri në 25 pikë. Gjithashtu, pjesë e vlerësimit përfundimtar do të jetë edhe cv juaj, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën (deri në 15 pikë). Që të konsideroshesh fitues të duhen mbi 70 pikë. Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjen në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al” http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezimemanuale/ 54udhezimnr2date27032015

Nëse nuk jam dakort me vleresimin, a mund të ankimohem? Nëse po, si është procedura?

Patjetër, ti ke të drejtë të ankohesh qoftë për fazën e paraseleksionimit qoftë për vlerësimin me pikë. Në adresën e emailit me të cilën keni krijuar llogarinë personale, do t’ju dërgohet rezultati i aplikimit sëbashku me një formë ankimi të cilën mund ta plotësosh nëse nuk je dakort me vlerësimin. Duhet të kesh parasysh që ankimimi ka afate të përcaktuara që do të detajohen në email dhe ti duhet ta plotësosh ankesën brenda afatit.

Kush e vlerëson tezën dhe intervistën time?

Sipas legjislacionit, vlerësimi i kandidatit bëhet nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit. Komiteti përbëhet nga përfaqësues të institucioneve dhe 2 ekspertë të fushës përkatëse, në varësi të fushës së vlerësimit për pozicionin/grupet e pozicioneve. Për vlerësimin e rezultateve për secilin kandidat, çdo anëtar jep pikët e tij. Në përfundim pikët e grumbulluara për secilën fazë mblidhen. Rezultati përbën edhe vlerësimin përfundimtar të kandidatit. Gjithashtu, për ta përmisuar më tej procesin e vlerësimit, tezat për vitin 2016 do të gjenerohen nga një sistem elektronik i cili do të përzgjedhë automatikisht pyetjet e testimit në bazë të fushave të njohurive që kërkohen. Po nëpërmjet këtij sistemi do të behet edhe vlerësimi automatik i tezave për pyetjet me alternativa.

Unë kam aplikuar për një grup pozicionesh dhe jam shpallur fitues. Si funksionon përzgjedhja e vendit?

Me legjislacionin e ri të shërbimit civil, aplikohet për grupe pozicionesh dhe jo domosdomshëmrisht për një pozicion të vetëm. Nëse shpallesh fitues, ti automatikisht je fitues për grupin e pozicioneve dhe në varësi të pikëve që ke marrë (pra renditjes), ke të drejtën e zgjedhjes mes atyre vendeve të lira që janë pjesë e këtij grupi për të cilin ti je shpallur fitues.

Unë jam shpallur fitues por nuk dua të pranoj asnjë nga pozicionet. Nëse heq dorë, penalizohem?

Nëse je shpallur fitues, mund ta refuzosh pozicionin vetëm nëse institucioni ku ndodhet pozicioni për të cilin je shpallur fitues është mbi 45 km larg nga vendbanimi jot. Nëse nuk je në këtë situatë dhe përsëri zgjedh të refuzosh, atëherë ti heq dorë nga pozicioni por mund të aplikosh përsëri për vende të tjera.

Do të shpallen vende të tjera vakante?

Po, planifikohen të shpallen mbi 1121 vende të lira dhe ky proces do të vazhdojë gjatë gjithë vitit 2016.

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

Personeli i DAP

Personeli / Departamenti i Administrates Publike

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


+355 4 2250488

info@dap.gov.al

Per suport teknik komunikoni me specialistet e IT-se: +355 685377922 (orari 9:00-16:00 - E Premte 9:00-13:00)

Adresa

Këshilli i Ministrave
Këshilli i Ministrave
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Nr. 1
Nr. 1
Tiranë
Tiranë