IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
ORGANIKA E  DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE
 

 POZICIONI            KATEGORIA          NUMRI

I. DREJTOR I DEPARTAMENTIT    I-b    1

II. DREJTORIA E POLITIKAVE TË REKRUTIMIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE    (11)
DREJTOR    II-b    1

SEKTORI I PROCEDURAVE TË REKRUTIMIT    (7)
PËRGJEGJËS SEKTORI    III-a    1
SPECIALIST    III-b    5
SPECIALIST    IV-a    1

SEKTORI I SKRETARIATIT TEKNIK PËR TND    (3)
PËRGJEGJËS SEKTORI    III-a/1    1
SPECIALIST    III-b    1
SPECIALIST    IV-a    1    

III. DREJTORIA E ZHVILLIMIT TË INSTITUCIONEVE DHE POLITIKAVE TË PAGAVE    (8)
DREJTOR    II-b    1

SEKTORI I ZHVILLIMIT TË STRUKTURAVE & POLITIKAVE TË PAGAVE    (3)
PËRGJEGJËS SEKTORI    III-a    1
SPECIALIST    III-b    2

SEKTORI I PLANIFIKIMIT, PERFORMANCËS DHE PROGRAMEVE TRAJNUESE    (4)
PËRGJEGJËS SEKTORI    III-a    1
SPECIALIST    III-b    1
SPECIALIST    IV-a    2

IV. DREJTORIA JURIDIKE     (10)
DREJTOR    II-b    1

SEKTORI I INSPEKTIMIT    (3)
PËRGJEGJËS SEKTORI    III-a    1
SPECIALIST    III-b    2

SEKTORI I ANKESAVE ADMINISTRTATIVE DHE GJYQËSORE    (6)
PËRGJEGJËS SEKTORI    III-a    1
SPECIALIST    III-b    5

V. DREJTORIA E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE INOVACIONIT    (12)
DREJTOR    II-b    1

SEKTORI I REGJISTRIT QENDROR TË PERSONELIT    (7)
PËRGJEGJËS SEKTORI    III-a    1
SPECIALIST    III-b    5
SPECIALIST    IV-a    1

SEKTORI I PUBLIKIMEVE DHE APLIKIMEVE ELEKTRONIKE    (4)
PËRGJEGJËS SEKTORI    III-a    1
SPECIALIST    III-b    1
SPECIALIST    IV-a    2

VI. SEKTORI I JETËSIMIT TË PRIORITETEVE    (5)
PËRGJEGJËS SEKTORI    III-a    1
SPECIALIST    III-b    4

VII. SEKTORI I FINANCËS DHE SHËRBIMEVE TË BRENDSHME    (6)
PËRGJEGJËS SEKTORI    III-a/1    1
SPECIALIST    IV-a    1
SPECIALIST PROTOKOLLI/REDAKTOR    IV-b    1
SPECIALST ARKIVIST/MAGAZINË    IV-b    1
SPECIALIST KOMUNIKIMI    IV-a    1
SHOFER    1