IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në zbatim të Vendimit Nr.17/2016  PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA MBI ZBATIMIN E NDALIMEVE TË PARASHIKUARA NË LIGJIN NR. 138/2015, “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE” , ndiqni hapat e mëposhtme për  të aksesuar formularin e dekriminalizimit.

Hapi i parë: Regjistrimi dhe hyrja në potalin e-Abania. Klikoni këtu
                   
                
Hapi  dytë:Pasi të keni hyrë  në sistem në fushën "Kërko Shërbim" , kërkoni "Formulari i Dekriminalizimit" dhe shtypni  butonin "PËRDOR"


Hapi i tretë: Plotësoni fushat përkatëse : Emri,Atësia,Mbiemri dhe kodin "CAPTCHA" , në fund shtypni  butonin  "SHIKO"


Trajtimi i të dhënave të pasqyruara në formularin e vetëdeklarimit kryhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.


Rezultatet e verifikimit në zbatim të ligjit nr.138/2015, i ndryshuar.