IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Do të theksonim që në fillim se viti 2015 është viti gjatë të cilit u vendosën baza të qëndrueshme për zbatimin me korrektësi të të gjitha procedurave të legjislacionit për nëpunësin civil.  

Bazuar në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, Këshilli i Ministrave raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për:

 • Politikat në shërbimin civil, udhëheqjen e reformës në këtë fushë, si dhe zbatimin e politikave të shërbimit civil në institucionet e administratës shtetërore;
 • Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 • Rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
 • Hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike. 

Reforma në administratën publike në Shqipëri është një proces i domosdoshëm dhe i vazhdueshëm, i lidhur ngushtë me procesin e integrimit në Bashkimin Europian (BE).  Ajo mbetet një ndër prioritetet e Qeverisë si një instrument kyç për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve dhe biznesit dhe si kusht për proceset integruese të vendit. 

Raporti i progresit vjetor i Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës në Administratën Publike 2015-2020 ka për qëllim analizën dhe vlerësimin e  përgjithshëm të ecurisë së zbatimit të kësaj strategjie bazuar në katër prioritetet kryesore dhe objektivave respektivë  për vitin 2015. 

Annual Monitoring Report 2015


Bazuar në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për: 

 •  Politikat në shërbimin civil, udhëheqjen e reformës në këtë fushë, si dhe zbatimin e politikave të shërbimit civil në institucionet e administratës shtetërore; 
 •  Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike; 
 •  Reformën e pagave; 
 •  Rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore; 
 •  Hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Personelit..  

Do të theksonim që në fillim se viti 2015 është viti gjatë të cilit u vendosën baza të qëndrueshme për zbatimin me korrektësi të të gjitha procedurave të legjislacionit për nëpunësin civil.  

 Bazuar në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për: 

 •  Politikat në shërbimin civil, udhëheqjen e reformës në këtë fushë, si dhe zbatimin e politikave të shërbimit civil në institucionet e administratës shtetërore; 
 •  Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 •  Rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore; 
 •  Hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike.  

Do të dëshironim që në fillim të theksonim se është viti i parë i raportimit në kuadër të ligjit nr. 152/2013, ”Për nëpunësin civil”, i cili ndryshoi ndjeshëm fushën e veprimit të legjislacionit të shërbimit civil. Konkretisht për administratën shtetërore, numri i nëpunësve civilë është pothuajse katërfishuar nga rreth 2000 në rreth 9000 veta. Në këtë konktekst të gjitha shifrat e raportimit në këtë raport në lidhje me përshkrimet e punës, rekrutimin dhe masat disiplinore përfshijnë pikërisht këtë numër të rritur të nëpunësve civilë.

 

 

 Bazuar në Ligjin Nr. 8549, datë 11/11/1999, “Statusi i Nëpunësit Civil”, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për

 • Menaxhimin e shërbimit civil në institucionet e administratës qendrore(ministritë e linjës dhe Kryeministri) dhe udhëheqjen e reformës në këtë fushë
 • reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 • reformën në fushën e pagave për të gjithë punonjësit e administratës publike;
 • rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
 • hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve tëAdministratës Publike.

 

 Bazuar në Ligjin Nr. 8549, datë 11/11/1999, “Statusi i Nëpunësit Civil”, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për:

 • Menaxhimin e shërbimit civil në institucionet e administratës qendrore(ministritë e linjës dhe Kryeministri) dhe udhëheqjen e reformës në këtë fushë;
 • Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 • reformën në fushën e pagave për të gjithë punonjësit e administratës publike;
 • rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
 • hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike.

 

 

Bazuar në Ligjin Nr. 8549, datë 11/11/1999, “Statusi i Nëpunësit Civil”, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për:

 • Menaxhimin e shërbimit civil në institucionet e administratës qendrore(ministritë e linjës dhe Kryeministri) dhe udhëheqjen e reformës në këtë fushë;
 • Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 • reformën në fushën e pagave për të gjithë punonjësit e administratës publike;
 • rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
 • hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike.

 

   

Bazuar në Ligjin Nr. 8549, datë 11/11/1999, “Statusi i Nëpunësit Civil”, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për:

 • Menaxhimin e shërbimit civil në institucionet e administratës qendrore(ministritë e linjës dhe Kryeministri) dhe udhëheqjen e reformës në këtë fushë;
 • Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 • reformën në fushën e pagave për të gjithë punonjësit e administratës publike;
 • rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
 • hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike.

 

  

Bazuar në Ligjin Nr. 8549, datë 11/11/1999, “Statusi i Nëpunësit Civil”, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për:

 • Menaxhimin e shërbimit civil në institucionet e administratës qendrore(ministritë e linjës dhe Kryeministri) dhe udhëheqjen e reformës në këtë fushë;
 • Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 • reformën në fushën e pagave për të gjithë punonjësit e administratës publike;
 • rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
 • hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike.

 

 

Bazuar në Ligjin Nr. 8549, datë 11/11/1999, “Statusi i Nëpunësit Civil”, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për:

 • Menaxhimin e shërbimit civil në institucionet e administratës qendrore(ministritë e linjës dhe Kryeministri) dhe udhëheqjen e reformës në këtë fushë;
 • Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 • reformën në fushën e pagave për të gjithë punonjësit e administratës publike;
 • rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
 • hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike.