IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Bazuar në nenin 30 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, në zbatim të pikës 5, të Kreut VII, të Vendimit nr. 118, datë 05.03.2014, të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, si dhe mbështetur në nenin 162 të Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, njoftojmë publikisht me shpallje tre aktet: Nr. 2366/1 prot., datë 08.06.2020, Nr. 2366/2 prot., datë 08.06.2020 dhe Nr. 2366/4 prot., datë 09.07.2020, nëpërmjet të cilëve znj. Migena ​Reçi është liruar nga pozicioni i rregullt drejtues i anëtarit të TND-së, në Ministrinë e Kulturës