IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administrates Publike eshte krijuar ne vitin 1994, duke pasur ne baze te funksionimit te tij Vendimin nr. 443, date 05.09.1994, te Keshillit te Ministrave, “Per krijimin e Departamentit te Administrates Publike”, vendim i cili krijonte kete Departament si njesia qeveritare e ngarkuar me reformen ne administraten publike dhe hartimin dhe zbatimin e reformes qeveritare ne administraten publike. 

Me miratimin e Ligjit nr. 8549, date 11.11.1999, “Statusi i nepunesit civil”, disa nga funksionet e Departamentit te Administrates Publike, marrin vlere ligjore duke u pasqyruar ne nje nga kapitujt e ketij ligji. Me kryesoret jane kompetencat ne fushen e menaxhimit te burimeve njerezore, si dhe funksione te tjera te lidhura ngushte me menaxhimin e sherbimit civil, por dhe me gjere me reformen ne administraten publike.