Formulari i vetëdeklarimit për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike:

Dokumenti shoqërues për tu plotësuar dhe dorëzuar së bashku me formularin e vetëdeklarimit klikoni KËTU

Formulari i vetëdeklarimit për tu plotësuar elektronikisht, printuar dhe firmosur klikoni KETU


Në zbatim të Vendimit Nr.17/2016  PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA MBI ZBATIMIN E NDALIMEVE TË PARASHIKUARA NË LIGJIN NR. 138/2015, “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE” , ndiqni hapat e mëposhtme për  të aksesuar formularin e dekriminalizimit.

Hapi i parë: Regjistrimi dhe hyrja në potalin e-Abania. Klikoni këtu
                   
                
Hapi  dytë:Pasi të keni hyrë  në sistem në fushën "Kërko Shërbim" , kërkoni "Formulari i Dekriminalizimit" dhe shtypni  butonin "PËRDOR"


Hapi i tretë: Plotësoni fushat përkatëse : Emri,Atësia,Mbiemri dhe kodin "CAPTCHA" , në fund shtypni  butonin  "SHIKO"


Trajtimi i të dhënave të pasqyruara në formularin e vetëdeklarimit kryhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.


Rezultatet e verifikimit në zbatim të ligjit nr.138/2015, i ndryshuar.