Në mbështetje të pikes 4, të nenit 102, të Kushtetutës, ligjit nr. 9936,datë 26/06/2008 , “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,te ndryshuar, ligjit nr.152/2013,"Për nëpunësin civil", të ndryshuar dhe Vendimit nr.117,datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, "Për përmbajtjen,proceduren dhe administrimin e dosjeve të personelit e të Regjistrit Qendror të Personelit",ministri i Financave dhe ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike,udhëzojnë: