Dokumenti shoqërues për tu plotësuar dhe dorëzuar së bashku me formularin e vetëdeklarimit klikoni KËTU

Formulari i vetëdeklarimit për tu plotësuar elektronikisht, printuar dhe firmosur klikoni KETU

VENDIM Nr. 17/2016
PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA MBI ZBATIMIN E NDALIMEVE TË PARASHIKUARA NË LIGJIN NR. 138/2015, “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”
LIGJ Nr. 138/2015
PËR GARANTIMIN E INTEGRITET TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE