Nr. 305, datë 5.4.2017 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.142, DATË 12.3.2014,  TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRSHKRIMIN DHE KLASIFIKIMIN E POZICIONEVE TË PUNËS NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE DHE INSTITUCIONET E PAVARURA”, TË NDRYSHUAR


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 19 e 69, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, me propozim e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave  
 
VENDOSI: