Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 19 dhe 69 të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme dhe të ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave