PRESIDENCA

KRYEMINISTRIA

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

MINISTRIA E BUJQESISE ,ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE

MINISTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRISE

MINISTRIA E FINANCAVE

MINISTRIA E INTEGRIMIT EVROPIAN

MINISTRIA E KULTURES

MINISTRIA E MBROJTJES

MINISTRIA E MJEDISIT

MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

MINISTRIA E PUNEVE TE JASHTME

MINISTRIA E SHENDETESISE

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK,TURIZMIT,TREGTISE DHE SIPERMARRJES

MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN

 

MINISTER PER INOVACIONIN DHE ADMINISTRATEN PUBLIKE

MINISTER SHTETI PER CESHTJET VENDORE