IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Grupi i Posaçëm për Reformën e Administratës Publike u krijua në kuadër të monitorimit të zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), me qëllim sigurimin e një kornize afatmesme për një dialog më të strukturuar mbi administratën publike, duke përfshirë qeverisjen lokale.

Komisioni Evropian ka rritur theksin mbi reformën në administratën publike në Shqipëri dhe në vendet e Ballkanit Perëndimor, duke e konsideruar këtë reformë ndër prioritetet kyçe të strategjisë së zgjerimit. Nisur nga sfidat që ka patur administrata ndër vite. Komisioni Evropian, prej vitit 2014, vendosi të ndyshojë strategjinë e punës dhe të kalojë në një ‘dialog më të strukturuar’ duke ngritur ‘grupe të posaçme’ mbi reformën në administratën publike në ‘vendet e zgjerimit’.

Grupi i Posaçëm për Reformën e Administratës Publike BE – Shqipëri, shërben si platforma kryesore për të cuar përpara punën në kuadër të Reformës në Administratën Publike, dhe ka për synim përfshirjen e kësaj reforme në procesin e zgjerimit.

Takimet e këtij grupi pune bashkëdrejtohen nga Shefi i Njësisë për Shqipërinë, Bosnje-Hercegovinën, i Komisionit Evropian si dhe përfaqësuesi politik i Shqipërisë përgjegjës për ndjekjen e reformës në administratën publike.

 

 National Strategy for Development and Integration 2015 - 2020

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015 - 2020

 

Raporti Vjetor i Monitorimit 2020

 

 

 

Annual Monitoring Report 2020

 

  

 

Raporti Vjetor i Monitorimit 2019

 

 

Annual Monitoring Report 2019

  

 

Raporti Vjetor i Monitorimit 2018


 

Annual Monitoring Report 2018

 

 

Raporti Vjetor i Monitorimit 2017 

Annual Monitoring Report 2017

 

 

 

Annual Monitoring Report 2016
 

Raporti Vjetor i Monitorimit 2016


 

Raporti Vjetor i Monitorimit 2015

 

Annual Monitoring Report 2015

 

 

 

Plani i aktiviteteve 2018 - 2020 i miratuar me VKM nr. 697 date 30.10.2019CoMD  , mund të shkarkohet në linkun:  Plani i Ri i Aktiviteteve 2018-2022  si dhe Plani i Kostuar i Aktiviteteve 2018-2022

Reforma në administratën publike në Shqipëri është një proces i domosdoshëm dhe i vazhdueshëm, i lidhur ngushtë me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian (BE).  Kjo reformë ështe në vijimësi ndër prioritetet e qeverise shqiptare si një instrument kyç për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarëve dhe biznesit dhe si kusht për proceset integruese të vendit. Në këtë kontekst me Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 319, datë 15.04.2015, u miratua "Strategjia Ndërsektoriale e Reformës ne Administratën Publike (SNRAP) 2015-2020". 

 

SNRAP 2015-2020 do të shërbejë si instrument planifikimi dhe monitorimi me qëllim krijimin e një administrate të qëndrueshme dhe të aftë për të përballuar sfidat e zhvillimit të vendit dhe prioritetet e anëtarësimit në BE. Kjo administratë do të ofrojë një qeverisje inovatore si në profesionalizmin e punonjësve të saj, në përmirësimin e procesit të politikbërjes dhe hartimit të legjislacionit, në organizimin efiçent të strukturave, rritjen e përgjegjshmërisë së punonjësve, transparencë në aktivitet dhe përmirësim të shërbimeve ndaj publikut. Në një perspektivë afatgjatë synohet rritja e qëndrueshmërisë së punonjësve të administratës publike, nëpërmjet zbatimit me rigorozitet të procedurave të përcaktuara në kuadrin ligjor në fuqi, forcimit të kapaciteteve nëpërmjet trajnimit të thelluar dhe të vazhdueshëm të nëpunësve të administratës publike qendrore dhe vendore, sidomos në fushën e përmirësimit të aftësive drejtuese.

 

SNRAP 2015-2020 është një dokument strategjik i cili është përgatitur përmes angazhimit dhe kontributit të institucioneve të ndryshme publike, institucioneve ndërkombëtare dhe mbështetjen e vazhdueshme të Delegacionit të BE në Tiranë. Me qëllim hartimin e një dokumenti gjithëpërfshirës dhe shumëdimensional u zhvilluan edhe 2 konsultime të gjera publike me shoqërinë civile, botën akademike, biznesin, pushtetin vendor si dhe me donatorët. Gjithashtu, u zhvillua edhe një konsultim me qëllim diskutimin e çështjeve gjinore në kuadrin e reformës në administratën publike. 

 

STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E REFORMËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE  2015 – 2020  (MIRATUAR)

 

 

 

 PLANI I AKTIVITETEVE DHE STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE PËR REFORMËN E ADMINISTRATËS PUBLIKE 2018 - 2020

 

 

PLANI I AKTIVITETEVE DHE TREGUESIT STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE PËR REFORMËN E ADMINISTRATËS PUBLIKE 2015 - 2020

 


 

                                      PUBLIC ADMINISTRATION REFORM strategy  2015 - 2020
 


 

Action plan and indicators Cross-cutting Public Administration Reform Strategy 2015 – 2020 

 


 

Dokument Koncepti mbi Sistemin e Monitorimit dhe të Vlerësimit për Strategjinë Ndërsektoriale të Reformës në Administratën Publike të Shqipërisë


INDICATOR PASSPORT


PASAPORTA E INDIKATORËVE 

PASAPORTA E INDIKATORËVE - E Rishikuar

 

  RAPORTI PER SHQIPERINE 2020

 

 RAPORTI PER SHQIPERINE 2019

 

RAPORTI PER SHQIPERINE 2018

 

RAPORTI PER SHQIPERINE 2016

 

RAPORTI PER SHQIPERINE 2015

 

PROGRES RAPORTI 2014

 

PROGRES RAPORTI 2013

 

PROGRES RAPORTI 2012

 

  PLANI KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2018 - 2020

 

PLANI KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2017 - 2020

 

PLANI KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2016 - 2020

 

PLANI KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2015 - 2020

 

PLANI KOMBËTAR PËR ZBATIMIN E MARRËVESHJES SË STABILIZIM-ASOCIIMIT 2012-2015

 

MARRËVESHJA E STABILIZIM ASOCIIMIT NDËRMJET KOMUNITETEVE EUROPIANE E SHTETEVE TË TYRE ANËTARE DHE REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

 

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit

MSA hyri në fuqi me 1 prill 2009, pas ratifikimit të saj nga 25 vendet anëtare të BE-së, të cilat ishin pjesë e BE-së në momentin e nënshkrimit te MSA-se, si dhe miratimin e saj nga Parlamenti shqiptar. Procesi i ratifikimit u krye në më pak se 3 vjet dhe u finalizua me ratifikimin e marrëveshjes nga parlamenti Grek ne 15 Janar 2009, duke i hapur kështu rrugën Shqipërisë drejt aplikimit ne BE per marrjen e statusit te vendit kandidat; 

Ndërkohë në pritje të përfundimit të procesit te ratifikimit te MSA-së, me procedura të përshpejtuara hyri në fuqi me 1 dhjetori 2006, Marrëveshja e Përkohshme, e cila lidhet vetëm me provizionet tregtare.

Lidhur me historikun mbi MSA, deri në momentin e hyrjes së saj në fuqi, nënvizojmë këto momente:

· 12 qershor 2006 , në Luksemburg, u nënshkrua teksti i plotë i marrëveshjes për 135 nenet, 5 anekset dhe 6 protokollet e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit si dhe i Marrëveshjes së Përkohshme ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për Tregtinë dhe Bashkëpunimin Tregtar. Kuadri i përgjithshëm i Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit përbëhet nga katër shtylla:dialogu politik dhe bashkëpunimi rajonal, dispozitat tregtare lidhur me liberalizimin progresiv të këmbimeve deri në vendosjen e një zone tregtie të lirë midis palëve, liritë komunitare, dhe së fundi bashkëpunimi në fushat prioritare sidomos në fushën e drejtësisë dhe çështjeve të brendshme.

· Procesi i negociatave për Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit ka filluar në janar 2003 dhe është përmbyllur në dhjetor 2005.

Lidhur me monitorimin për zbatimin e MSA-së , organizohen raportime periodike nëpërmjet takimeve të përbashkëta Shqipëri – BE, sipas 7 nënkomiteteve.

 

 

 


 

      Denonco Parregullsitë/Korrupsionin me Fondet e BE  në kontaktet:

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Tel/Fax:+355 4 228 1115

 

 


 

 

 

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx

Subcategories

PROJEKTE

Departamenti i Administratës Publike mbështetur në prioritetet e qeverisë shqiptare për të realizuar me sukses reformën në administratën publike, koordinon ndihmën teknike dhenë nga donatorë të ndryshëm në kuadër të modernizimit të shërbimit civil dhe administratës publike në tërësi. Departamenti në mënyrë të vazhdueshme analizon progresin e bërë dhe nxjerrë në pah sipas fushave, nevojat për financime të mëtejshme. 

Në mbështetje të reformës në administratën publike, Departamenti i Administratës Publike gjatë viteve është asistuar në nivel teknik nga donatorë të ndryshëm, si nga fonde të Bashkimit Europian, Banka Botërore, apo dhe donatorë të tjerë të rëndësishëm si UNDP, OSCE, GIZ, SIGMA, INWENT, SOROS, etj.