IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
  
Konferenca Kombëtare për Administratën Vendore
Reformat në Qeverisjen Vendore  dhe Administratën Publike- Mundësi të reja për Administratën Vendore
 
 Në datën 3 Maj, 2016 u zhvillua Konferenca Kombëtare për Administratën Vendore.
Konferenca mblodhi së bashku përfaqësues të nivelit të lartë të Qeverisë Shqiptare, donatorë, përfaqësues të qeverisve vendore dhe ekspertë për të diskutuar rreth zhvillimeve të fundit në lidhje me reformën e administratës publike.
Ky aktivitet shërbeu si një tryezë për diskutimin e reformave në administratën publike dhe qeverisjen vendore dhe sfidat dhe mundesitë e administratës vendore.
 
Ekspertët e KiE-s prezantuan Vlerësimin e Nevojave Kombëtare Institucionale dhe të Trajnimit (NITNA) në lidhje me qeverisjen vendore, i kryer përpara zgjedhjeve lokale të qershorit të vitit 2015. Vlerësimi, i pari i këtij lloji dhe me këtë fushëveprim në Shqipëri, do të shërbejë si bazë për administratën vendore në Shqipëri për zbatimin e reformës së administratës vendore. Platforma Elektronike e Administratës Vendore (e-PAV), sistemi elektronik i bazur në web për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (MBNJ), janë projektuar për t'i shërbyer qëllimit të dokumentimit të fuqisë punëtore të administratës dhe krijimit të një inventari të mbështetur në kompetenca dhe janë ndër pikat dhe mjetet kryesore të zhvilluara dhe të realizuara me sukses nga projekti duke mbuluar të gjitha NJQV-të.
Mjetet e përmendura më sipër lidhur me instrumentet e MBNJ-së, përveç modernizimit të performancës së Burimeve Njerëzore, sigurojë gjenerim të saktë dhe në kohë reale të të dhënave për qëllime trajnimi, duke e lidhur vlerësimin e performances së shërbimit civil me aspektin e trajnimit, etj
Të gjitha diskutimet, prezantimet dhe shkëmbimet çuan drejt nevojës për të konsoliduar dhe për të formalizuar instrumentet moderne ekzistuese dhe praktikat e mira që kanë të bëjnë me Menaxhimin e Burimeve Njerëzore në nivel lokal, proces i cili mbështetet fort nga projekti.